Powołanie Rady Programowo-Naukowej FINA

Powołanie Rady Programowo-Naukowej FINA

image

Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy FINA, opiniuje strategię programów działania instytucji oraz ocenia ich realizację, analizuje efektywność działań podejmowanych przez FINA, jak również wyraża opinię we wszystkich istotnych sprawach związanych z jej działalnością.

Do składu Rady, na wniosek dyrektora FINA, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał 10 członków wyróżniających się znajomością zagadnień wchodzących w zakres działania instytucji. Są to: prof. dr hab. Tadeusz Lubelski, prof. dr hab. Marek Niezgódka, dr hab. prof. UJK Barbara Gierszewska, Michal Bregant, Thomas C. Christensen, Marianna Otmianowska, Piotr Legutko, Karol Kościński, Jarosław Sokół i Przemysław Dakowicz.

Na inauguracyjnym posiedzeniu członkowie Rady wytypowali spośród swojego grona profesora Tadeusza Lubelskiego na przewodniczącego rady. W najbliższym czasie dopełnione zostaną formalności związane z jego powołaniem na to stanowisko. Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności merytorycznej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego za rok 2017.

Istotnym elementem spotkania była dyskusja nad kierunkami rozwoju instytucji powstałej w 2017 r. z połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Dyrektor FINA Dariusz Wieromiejczyk zaznaczył trzy obszary zadań będących podstawą jej misji: archiwizację polskiego dziedzictwa audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem tego filmowego i okołofilmowego, upowszechnianie zasobów, które łączy się z funkcją edukacyjną oraz działania kulturotwórcze, w tym te skupione wokół koprodukcji. Przebieg rozmów w gronie ekspertów potwierdził, iż dla realizacji swoich głównych celów FINA musi podjąć wyzwanie stworzenia systemu archiwizacji swoich zasobów, którego niezbędnym elementem jest, odpowiadający współczesnym standardom przechowywania, budynek archiwum.

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej