Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej - Poprzednie edycje — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej - Poprzednie edycje

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

22.02.2024

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową II etapu Olimpiady. Lista, zatwierdzona decyzją Komitetu Głównego Olimpiady, zawiera korektę punktacji po rozpatrzeniu odwołań od wyników II etapu. W wyniku uwzględnionych odwołań u części uczestników zmieniła się punktacja, a co za tym idzie zmieniły się również miejsca poszczególnych osób na liście rankingowej.

Wszystkim uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do III etapu Olimpiady (kody zaznaczone na zielono) serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych olimpijskich zmaganiach!

Przypominamy, że uczestnik, który zakwalifikował się do III Etapu zobowiązany jest, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników ostatecznych II Etapu, przesłać na adres Organizatora uzupełniony i podpisany odręcznie Załącznik nr 9 do Regulaminu w formie skanu (olimpiada@fina.gov.pl) oraz obowiązkowo oryginału listem poleconym (ul. Wałbrzyska 3/5; 02-739 Warszawa).

Wyniki Ostateczne II Etap


13.02.2024

Dziękujemy za przesłane odwołania. Odpowiedzi zostaną udzielone przez Komitet Główny zgodnie z zapisami w Regulaminie. Następnie (około 22.02) opublikujemy wyniki ostateczne.


05.02.2024

Prezentujemy wyniki z II Etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej:

Wyniki II Etap

Punkty ze wszystkich zadań II Etapu są sumowane:
- praca projektowa – max. 103 pkt;
- test z pytaniami zamkniętymi – max. 40 pkt; jedno pytanie = jeden punkt
- dwa pytania otwarte – max. 60 pkt; analiza plakatu = max. 22 pkt, analiza sceny = max. 38 pkt Łącznie uczestnik może zdobyć maksymalnie 203 pkt.
- 0 pkt jako punktacja łączna za daną konkurencję oznacza m. in. zamieszczenia w pracy swoich danych osobowych, nadesłanie projektu po upływie terminu określonego przez Organizatora.

Dyskwalifikacja
- Komisja oceniająca może zdyskwalifikować Uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności lub niespełnienia wymogów Regulaminu.

Prace Uczestników i odwołania
- Organizator może przesłać skany karty oceny Uczestnika. W tym celu wystarczy przesłać wniosek mailowy na adres: olimpiada@fina.gov.pl.
- Przeglądanie prac pisemnych (pracy projektowej, odpowiedzi na pytania otwarte) możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu mailowym (olimpiada@fina.gov.pl) w terminie do 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników i następuje w siedzibie Organizatora (Wałbrzyska 3/5; 02-739 Warszawa)
- Odwołania dotyczące wyników Olimpiady składa się w terminie 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników w jednym z dwóch trybów:

1) wysyłając w w/w terminie pismo z odwołaniem listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) do Komitetu Głównego (FINA, OWoFiKS ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa) z jednoczesnym przesłaniem w w/w terminie zeskanowanego odwołania pocztą elektroniczną (warunek konieczny) na adres olimpiada@fina.gov.pl,
albo
2) oddając pismo z odwołaniem osobiście w siedzibie Komitetu Głównego (ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa); Organizator na żądanie Uczestnika potwierdzi wpływ pisma.
Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis przyczyny odwołania, opis okoliczności istotnych dla oceny zasadności odwołania oraz dane kontaktowe Uczestnika.

Komitet Główny rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana Uczestnikowi listem poleconym.
Decyzje Komitetu Głównego dotyczące odwołań są ostateczne.


12.01.2024

Wyniki II etapu

Informujemy, że wyniki 2 etapu Olimpiady zostaną opublikowane około 5 lutego na naszej stronie.

Punkty ze wszystkich zadań II Etapu są sumowane:
– praca projektowa – max. 103 pkt;
– test z pytaniami zamkniętymi – max. 40 pkt; jedno pytanie = jeden punkt
– dwa pytania otwarte – max. 60 pkt; analiza plakatu = max. 22 pkt, analiza sceny = max. 38 pkt;
Łącznie uczestnik może zdobyć maksymalnie 203 pkt.

Do III etapu przechodzi 25 Uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi w II etapie.29.12.2023

Zgodnie z Regulaminem, aby przystąpić do testu w II etapie, warunkiem koniecznym jest przesłanie kompletnego zadania projektowego do 08 stycznia 2024 r. do 12:00.

Szczegóły w VIII EDYCJA.

Przed wysłaniem zadania projektowego, upewnijcie się, że Wasza praca zawiera wszystkie zadania. Komisja będzie sprawdzała wyłącznie komplety prac.Ważne daty:

08 stycznia 2024, 12:00 – ostateczny termin nadesłania pracy projektowej

10 stycznia 2024 – mail z danymi do logowania oraz szczegółowymi instrukcjami
12 stycznia 2024, 09:30 – OBOWIĄZKOWA próba, o 10:00 – testSprzęt potrzebny uczestnikowi do testowej części II etapu:

– komputer wyposażony w kamerę i stabilne łącze internetowe;
– na komputerze powinny być zainstalowane: program Zoom oraz przeglądarka Google Chrome lub Firefox;
– głośniki lub słuchawki;

- w przypadku korzystania z laptopa przypominamy o przygotowaniu ładowarki;
- uczestnik podczas testu powinien mieć zapewniony dostęp do telefonu w razie konieczności kontaktu z komisją (pod numerem podanym w zgłoszeniu uczestnictwa).


Przebieg testu:

– Uczestnicy dopuszczeni do testu zostaną podzieleni między Komisje Okręgowe.

– Uczestnik musi mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, który należy okazać do kamery na prośbę Przewodniczącego Komisji Okręgowej.

– połączenie się z Przewodniczącym Komisji Okręgowej przez Zooma odbywa się w pierwszej kolejności, następnie Uczestnik może przystąpić do logowania na platformie z testem.

– zalecanym miejscem, z którego Uczestnik rozwiązuje test jest szkoła, w obecności opiekuna merytorycznego kontrolującego samodzielność pracy. Po uzgodnieniu z Organizatorem, Uczestnik może przystąpić do testu także w innym miejscu np. domu.

12 stycznia najpóźniej o 9:30 Uczestnik powinien połączyć się ze swoją Komisją za pomocą Zooma wpisując swój kod w polu IMIĘ/LOGIN. Osoby spóźnione nie będą dopuszczone do testu.


Struktura testu

Test zawiera 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte.

Na udzielenie odpowiedzi uczestnik ma łącznie 130 minut (30 minut na pytania zamknięte, 100 minut na pytania otwarte). Jeśli uczestnik skończy rozwiązywać pytania zamknięte przed upływem 30 minut, na udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte ma także równo 100 minut.

Pytania zamknięte będą podzielone na 20 podstron po 2 pytania. Po przejściu do następnej podstrony nie będzie możliwości powrotu do wcześniejszej. Po zakończeniu części z pytaniami zamkniętymi Uczestnik przechodzi do pytań otwartych.

Pytania otwarte to analiza i interpretacja plakatu filmowego oraz analiza i interpretacja sceny filmowej (dzieła z kanonu lub spoza). Kryteria punktacji za te zadania opisane są w Informatorze. O kolejności odpowiedzi na pytania otwarte decyduje uczestnik.Dyskwalifikacja

– Podczas rozwiązywania testu nie można korzystać z żadnych pomocy, które mogłyby podać w wątpliwość samodzielność pracy.

– Od rozpoczęcia testu (wyświetlenia się pierwszej podstrony z pytaniami) zabronione jest przechodzenie do innych okien lub kart w przeglądarce internetowej. Każdy taki ruch będzie automatycznie odnotowany przez platformę i może stanowić podstawę dyskwalifikacji.

– Przewodniczący Komisji Okręgowej może zdyskwalifikować Uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności lub niespełnienia Regulaminu.


Wyniki

Punkty ze wszystkich zadań II Etapu są sumowane:
– praca projektowa – max. 103 pkt;
– test z pytaniami zamkniętymi – max. 40 pkt; jedno pytanie = jeden punkt
– dwa pytania otwarte – max. 60 pkt; analiza plakatu = max. 22 pkt, analiza sceny = max. 38 pkt;
Łącznie uczestnik może zdobyć maksymalnie 203 pkt.III etap

– do III etapu przechodzi 25 Uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi w II etapie.

– jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskała wynik zapewniający 25. miejsce, o udziale w III etapie decyduje punktacja odpowiedzi za pytania otwarte.

– jeżeli po przyjęciu kryterium dodatkowego nie ma możliwości wyłonienia 25 uczestników, o udziale w III etapie decyduje liczba punktów za autorską pracę projektową.28.11.2023

W Poznaniu trwa 41. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Ale Kino! jest drugim najstarszym polskim festiwalem filmowym i drugim najstarszym festiwalem filmów dla młodej widowni na świecie.
Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Partner Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, której Finalistów i Laureatów reprezentują członkowie Jury Młodych:

Filmy Pełnometrażowe: Adrian Rębisz, Hanna Rusin, Jakub Matuła,

Filmy Krótkometrażowe: Zofia Szeliga, Wojciech Wójtowicz, Jakub Flakowski.

Seanse w kinach odbywały się do 3 grudnia głównie w Multikinie 51, Kinie Pałacowym czy Kinie Muza. Bilety na seanse są dostępne w kasach, a także w sprzedaży przez portal www.bilety24.pl.23.11.2023

Jeszcze raz gratulujemy zakwalifikowanym do II etapu Olimpiady!
Poradnik oraz treść Zadania Projektowego znajduje się w VIII EDYCJA

Wykonanie zadania i dostarczenie go w terminie jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia uczestnika do testu II etapu.
Ponadto zapraszamy na webinary online dotyczące Zadania Projektowego.

Do wyboru 1 z dwóch terminów:
01 grudnia 2023 r., godz. 10:00
04 grudnia 2023 r., godz. 16:00

Wszystkie szczegóły zostaną rozesłane do opiekunów merytorycznych drogą mailową wraz z aktywnymi linkami do spotkań.14.11.2023

Prezentujemy wyniki z I etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Uczestnicy oznaczeni kolorem zielonym, to osoby które zgodnie z Regulaminem są zakwalifikowane do dalszego udziału w Olimpiadzie.

Ważne!

Przypominamy, że Komisje Szkolne mają obowiązek dostarczenia dokumentacji z przebiegu I etapu. Szczegóły w Regulaminie dostępnym w zakładce VIII edycja.

WYNIKI I ETAP 8 EDYCJA10.11.2023

Decyzją Prezydium Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej z listy filmografii VIII edycji Olimpiady usunięty zostaje film: „Wielkie żarcie” (reż. Marco Ferreri).08.11.2023  

Szanowni Państwo,

publikujemy listę szkół, których uczniowie zostali zgłoszeni do udziału w 8. edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej:

LISTA SZKÓŁ ZGŁOSZONYCH DO VIII EDYCJI OLIMPIADY
06.11.2023

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informacje organizacyjne o I etapie Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej:

W najbliższy czwartek, 9.11 Przewodniczący Komisji Szkolnych na mail podany w formularzu zgłoszeniowym otrzymają dane dostępowe do platformy z testem oraz loginy i hasła dla uczniów.

W przypadku braku wiadomości (także w spamie) prosimy o pilny kontakt mailowy.

I etap odbędzie się we wtorek, 14 listopada o godz. 10:00 jednocześnie we wszystkich prawidłowo zgłoszonych szkołach,Przewodniczący Komisji Szkolnej odpowiada za zadbanie o przebieg I etapu zgodny z wytycznymi Regulaminu (dostępny w zakładce VIII edycja), m.in.:

 • zapewnienie każdemu z Uczestników na czas trwania testu komputera ze stabilnym, skutecznym dostępem do Internetu, spełniającym wszystkie wymagania określone przez Organizatora.
 • stworzenie równych warunków udziału dla Uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zapewnienie by Uczestnicy rozwiązywali test samodzielnie,
 • w dniu I etapu przekazanie uczestnikom loginów i haseł do zalogowania się na platformie z testem.Kody uczestników

 • każdemu uczestnikowi został nadany indywidualny kod, którym będzie logował się do platformy podczas I etapu.
 • kody będą używane w tabeli wyników zamiast imion i nazwisk.
 • kody przypisane są Uczestnikom na cały czas 8. edycji Olimpiady (uczniowie, którzy przejdą do kolejnych etapów będą posługiwać się tymi samymi kodami, co na pierwszym etapie).Przebieg I etapu

 • Uczestnicy rozwiązują samodzielnie test na platformie internetowej składający się z 2 części:
 • a) 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru po 1 pkt (30 minut),
 • b) 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru o podwyższonym poziomie trudności po 2 pkt (20 minut).
 • łącznie można zdobyć 80 punktów.
 • test trwa 50 minut. Czas liczony jest od rozpoczęcia rozwiązywania testu, nie od zalogowania.
 • w przypadku, gdy minie wyznaczony czas, a uczestnik nie kliknął przycisku „Zatwierdź wszystkie i zakończ”, test zamknie się automatycznie, a odpowiedzi zostaną w bezpieczny sposób zapisane.
 • wyniki trafiają do Organizatora automatycznie, nie trzeba ich wysyłać ani o nich pisać w protokole z przebiegu I etapu.

Podczas rozwiązywania testu uczeń nie może korzystać z pomocy zewnętrznych, w tym Internetu w sposób sprzeczny z Regulaminem i ideą Olimpiady.Po zakończeniu I etapu

Przewodniczący Komisji Szkolnej w ciągu 2 dni od daty I etapu przesyła Organizatorowi listem poleconym oraz mailem następujące dokumenty (dostępne w zakładce VIII edycja):

 • Załącznik nr 3b – oświadczenie dyrektora szkoły o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady,
 • Załącznik nr 3c – protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady, podpisany przez wszystkich członków Komisji oraz dyrektora.

W szkole powinny zostać i być przechowywane przez 2 lata następujące dokumenty:

 • kopie zgłoszenia uczestnictwa każdego ucznia (Załącznik nr 2/Załącznik nr 2a),
 • protokół powołania Komisji Szkolnej (Załącznik nr 3a),
 • oświadczenia członków Komisji Szkolnej o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Załącznik nr 4),
 • kopia protokołu z przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),
 • protokoły dyskwalifikacji Uczestników (Załącznik nr 5).16.10.2023

AKREDYTACJE NA AMERICAN FILM FESTIVAL ORAZ MFF ETIUDA&ANIMA

Laureaci lub finaliści 7. edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej otrzymają trzy akredytacje stacjonarne na seanse filmowe w ramach 30. MFF Etiuda&Anima, który odbędzie się w dniach 21.11-26.11.2023 w Krakowie.

Jedną akredytację online przekażą uczestnikom Olimpiady organizatorzy American Film Festival, który odbędzie się w dniach 07.11-12.11.2023.

Prosimy, aby osoby zainteresowane otrzymaniem nagrody, przesyłały swoje zgłoszenie do 22.10 na adres: olimpiada@fina.gov.pl podając nazwę Festiwalu.

Przypominamy, że w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych akredytacji o wyborze decydować będzie miejsce w rankingu oraz udział w poprzednich festiwalach partnerskich.

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych festiwali: https://etiudaandanima.pl/ oraz https://www.americanfilmfestival.pl/, na których znajdziecie informacje o tegorocznym programie.


13.10.2023

OLIMPIJSKIE JURY MŁODYCH NA 14. FESTIWALU KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA

Wiktoria Gornowicz
Wiktoria Gornowicz

Hubert Chościński
Hubert Chościński

Hanna Rusin
Hanna Rusin

Podczas 14. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja zwycięzcę w MIĘDZYNARODOWYM KONKURSU AUTHORS SPOTLIGHT wybierać będzie Jury Młodych składające się z laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny:

-Hannę Rusin,

-Wiktorię Gornowicz,

-Huberta Chościńskiego.

W międzynarodowym konkursie Authors Spotlight znalazły się najlepsze ze zgłoszonych filmów z całego świata, w tym z Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Izraela, Japonii, Litwy, Malezji, Meksyku, Niemiec, Polski, USA i Wielkiej Brytanii.

Do finałowej preselekcji przeszło aż 225 produkcji, a na festiwalu zostanie zaprezentowanych 26 krótkich metraży (14 etiud i 12 animacji).

Zwycięzców konkursu poznamy 15 października, podczas zamknięcia festiwalu.
09.10.2023

FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny kolejny rok ma przyjemność współpracować z Festiwalem Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Już niebawem 14. edycja Festiwalu Kamera Akcja, którego Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny jest Partnerem.

Tegoroczna edycja to 100 wydarzeń, w tym 85 filmów, 80 gości oraz 20 wydarzeń w formie warsztatów i spotkań z twórcami. Najciekawsze, odważne i wzbudzające dyskusje filmy prosto z Cannes, Wenecji czy Berlinale, w tym ponad 20 premierowych pokazów. Festiwal otworzy przedpremiera polskiego kandydata do OSCARA – „Chłopi” (reż. DK Welchman, Hugh Welchman) oraz spotkanie z twórcami filmu, Kamilą Urzędowską (odtwórczyni roli Jagny) oraz Sean Bobbitt (producent filmu).

Jedyny Festiwal Filmów fabularnych w Łodzi odbędzie się od 12 do 15 października w Łodzi (Szkoła Filmowa w Łodzi, Muzeum Kinematografii i Monopolis) oraz online na platformie VOD Think Film (16-19 października).06.10.2023

Szanowni Państwo,

Już dziś startuje rejestracja na 8. edycję Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej!

Zapraszamy do zapoznawania się z informacjami w zakładce VIII EDYCJA, które ułatwią zgłoszenie się oraz udział w Olimpiadzie:

-Harmonogram

-Informator (wraz z filmografią, bibliografią, zakresem tematycznym, kartami ocen)

-Regulamin (wraz z załącznikami)

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 06.11.2023!05.10.2023

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem dotyczącym 8. Edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest – Psychologia w filmie i mediach.
W Informatorze 8 edycji znajdziecie Państwo m.in.: obowiązującą w tej edycji filmografię i bibliografię oraz zakres tematyczny dotyczące poszczególnych etapów Olimpiady.
Życzymy pasjonujących i owocnych przygotowań!25.09.2023

W piątek, 22.09.2023 podczas Młodej Gali 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodą Jury Młodych uhonorowany został film KOS w reżyserii Pawła Maślony.

Reżyser PAWEŁ MAŚLONA oraz producenci LESZEK BODZAK, ANETA HICKINBOTHAM otrzymali także WIELKĄ NAGRODĘ „ZŁOTE LWY” 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dla najlepszego filmu KOS.19.09.2023

Rozpoczynamy nabór spośród chętnych laureatów i finalistów Olimpiady do Jury Młodych Festiwalu Ale kino!. Festiwal odbędzie się w dniach 26 listopada – 3 grudnia 2023 r. w Poznaniu.

Spośród zgłoszonych kandydatur jeszcze we wrześniu wybranych zostanie 6 osób: po 3 osoby do dwóch składów jury (Jury Filmów Pełnometrażowych i Jury Filmów Krótkometrażowych). Jurorzy muszą mieć ukończone 18 lat. Organizatorzy Festiwalu gwarantują młodzieży noclegi w pokojach dwuosobowych oraz śniadania i lunche.

Przypominamy, że w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych akredytacji o wyborze decydować będzie miejsce w rankingu oraz udział w poprzednich festiwalach partnerskich.

Zapraszamy w szczególności osoby, które nie zostały dotąd wybrane do jury innego festiwalu.

Prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń do 26.09 do końca dnia.15.09.2023

JURY MŁODYCH NA FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI

W dniach 18-23.09.2023 trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, na którym filmy w Konkursie Głównym obok profesjonalnych jurorów ocenia Jury Młodych:

Zofia Haciska – uczennica III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz laureatka trzeciego miejsca w VII edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. W kinie zakochała się przy pierwszym zetknięciu z filmami Quentina Tarantino: Pulp Fiction, Wściekłe psy, Kill Bill… Z czasem odnalazła w kinematografii możliwość ekspresji siebie oraz podjęcia tematów niewygodnych i przemilczanych. W filmach najbardziej interesuje ją wpływ dźwięku na odbiór sceny filmowej oraz sposób budowania portretów psychologicznych bohaterów. Za dwa lata planuje rozpocząć studia w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach.

Bartosz Russel – uczeń LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” w Warszawie, pasjonat kina, w wolnych chwilach kręci amatorskie filmy i gra w szachy, w kinie najbardziej interesują go nierzetelni narratorzy, niestandardowe koncepcje moralności (np. z filmów Martina Scorsesego) oraz nietypowe relacje międzyludzkie (jak z filmów obu Andersonów).

Jakub Flakowski – tegoroczny maturzysta, a od października – student poznańskiego filmoznawstwa. Z zamiłowania poszukiwacz wrażeń w lokalnych kinach – dobry film ma zaszokować i wstrząsnąć widzem, pozostawiając go w zadumie i zmuszając do refleksji. W kinematografii upatruje sposób na autoekspresję oraz wyrażanie silnych opinii – tak małych grup jak i pokoleń. W pogoni za obiektywizmem nie wybiera filmowych faworytów, ale nigdy nie odmówi przeglądu kina gangsterskiego XX wieku. Gdyby nosił wisiorek ze zdjęciem, zapewne poważnie spoglądałby z niego (koniecznie młody) Al Pacino.

Zapraszamy na stronę festiwalu– Partnera Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – Festiwal Polskich Filmów Fabularnych23.08.2023

JURY MŁODYCH NA FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI

Szanowni Państwo,

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zakończyła wewnętrzną rekrutację do Jury Młodych 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

We wrześniu w tegorocznej edycji Festiwalu w Jury Młodych zasiądą: pani Zofia Haciska, pan Bartosz Russel, pan Jakub Flakowski – laureaci 7. edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Uroczyste ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie nagrody Jury nastąpi podczas Młodej Gali.

Gratulujemy jurorom, życzymy trafnych decyzji!

Prezentujemy listę filmów konkursowych oraz zapraszamy do śledzenia zmian na stronie Festiwalu – https://festiwalgdynia.pl/07.07.2023

AKREDYTACJE NA 17. EDYCJĘ FESTIWALU FILMU I SZTUKI DWA BRZEGI

29.07.2023 w Kazimierzu Dolnym rozpoczyna się Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Na tegoroczną edycję Festiwalu możemy przekazać trzy akredytacje do kin.

Projekcje i wydarzenia towarzyszące będą się odbywały do 06.08.2023.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Festiwalu: https://www.dwabrzegi.pl/program/

Czekamy na Wasze zgłoszenia do piątku, 14 lipca!15.06.2023

NAGRODY – AKREDYTACJE NA PARTNERSKIE FESTIWALE FILMOWE

W poniedziałek, 12 czerwca w Koszalinie rozpoczął się 24. Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film! W ramach nagrody na Festiwal pojechało dwoje Laureatów tegorocznej edycji Olimpiady.

23. MFF Nowe Horyzonty to kolejny festiwal, na który możemy Was zaprosić. Organizator Festiwalu, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, przekazał akredytację dla jednego Laureata Olimpiady na Festiwal w formule online (20 lipca – 6 sierpnia). Chętnych prosimy o wiadomość mailową na nasz adres do 23.06.2023.29.05.2023

REKRUTACJA DO UCZELNI PARTNERSKICH

W pliku załączonym poniżej przypominamy Listę Szkół Partnerskich, które zadeklarowały możliwość zwolnienia laureatów, a w niektórych przypadkach także finalistów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej z postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia na wybrane kierunki.

Szkoły Partnerskie

Komunikaty

ZOBACZ

Baza wiedzy

ZOBACZ

9. Edycja Olimpiady

Rok szkolny 2024/2025 - informacje

ZOBACZ

Poprzednie edycje

ZOBACZ

Partnerzy

ZOBACZ

O Olimpiadzie

ZOBACZ
Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej